GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 05:11:25 23-11-2021 (GMT+7) Lượt xem:2611

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN TRỊ SỰ GHPGVN CẤP QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

>>>Nội Quy Ban Tăng Sự Trung Ương

>>>Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V

>>> Nội Quy Ban Ni Giới

>>>Nội Quy Ban Giáo Dục

>>>Nội Quy Ban Hướng Dẫn Phật Tử

>>> Nội Quy Ban Hoằng Pháp

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CẤP QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
 

Quy chế hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện) được thành lập theo điều 37 đến điều 42 chương VII Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Quy chế hoạt động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện được ban hành nhằm quy định cụ thể quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của mỗi thành viên trong Thường trực Ban Trị sự và Văn phòng Ban Trị sự để nâng cao hiệu quả công tác, tăng cường đoàn kết trong nội bộ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện; sự liên hệ giữa Thường trực Ban Trị sự với các cơ quan hữu quan và đại diện Phật giáo phường, xã, thị trấn (sau đây gọi chung là Đại diện Phật giáo xã).
 

CHƯƠNG I
CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN


Điều 1. Cơ cấu tổ chức
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện do Đại hội Phật giáo huyện suy cử, được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh trực thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê chuẩn, gồm các chức danh:
a) Trưởng Ban Trị sự 
b) 01 Phó Trưởng ban Thường trực 
c) 02 Phó Trưởng ban chuyên trách
d) Các Trưởng ban chuyên môn tương ứng với các Ban chuyên môn của Ban Trị sự cấp tỉnh.
e) 01 Chánh Thư ký
g) 02 Phó Thư ký
h) 01 Thủ quỹ
i) Các Ủy viên Thường trực
k) Các Ủy viên. 
Điều 2. Tiêu chuẩn thành viên tham gia Ban Trị sự
Tham gia thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện phải đáp ứng những điều kiện sau:
1. Tuổi đời không quá 60 tuổi. Đối với Trưởng ban Trị sự, tùy theo yêu cầu của địa phương có thể vận dụng linh hoạt nhưng không quá 65 tuổi.
2. Không kiêm nhiệm quá 02 chức danh trong Thường trực Ban Trị sự, mỗi chức danh không quá 03 nhiệm kỳ. 
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn
Ban Trị sự, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Thực hiện theo điều 37 - 42 chương VII Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ VI).
2. Tổ chức triển khai, thực hiện các nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh và nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện. 
3. Chuẩn bị thành phần, số lượng Đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo cấp huyện và nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện, có sự hiệp thương với chính quyền địa phương và Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh theo quy định của Trung ương Giáo hội. 
4. Dự kiến số lượng thành viên Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự theo quy định của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.  
5. Ban Trị sự được tặng Bằng Công đức cho các thành viên Ban Trị sự và các cơ sở Tự viện, cá nhân cấp huyện. 
6. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện thực hiện các chức năng về hoạt động hành chính tổ chức cũng như các chuyên ngành thuộc phạm vi địa bàn cùng cấp liên hệ.
7. Các trường hợp khác như tuyên dương công đức, kỷ luật, thuyên chuyển nơi tu học từ tỉnh khác đến, bổ nhiệm trụ trì, tấn phong Giáo phẩm, giới thiệu Tăng Ni theo học các Trường Phật học ngoài tỉnh và du học nước ngoài, sửa chữa lớn, xây dựng mới, giới thiệu xác nhận việc cư trú, đi đến các tỉnh, thành khác phải trình Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh xem xét và giải quyết. 
8. Các hoạt động Phật sự tại địa phương mang tính trọng đại, vượt ngoài chức năng, quyền hạn của Ban Trị sự cấp huyện, phát sinh các vấn đề mới mà chưa có trong các quy định của Giáo hội thì phải trình xin ý kiến chỉ đạo được Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh thông qua mới được triển khai thực hiện.
9. Chỉ được ban hành văn bản đến các cơ quan cùng cấp, khi ban hành các văn bản lên các cơ quan chức năng Nhà nước cấp tỉnh trở lên phải thông qua Ban Trị sự cấp tỉnh.
Điều 4. Hoạt động của Ban Trị sự
1. Ban Trị sự hoạt động thông qua các kỳ họp định kỳ (tháng, quý, năm) của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện do Trưởng ban Trị sự triệu tập và chủ tọa.
2. Nguyên tắc hoạt động: 
Các kỳ họp toàn Ban Trị sự hoặc Thường trực phải được tiến hành trong tinh thần dân chủ, thảo luận và bàn bạc, cùng nhau xây dựng đoàn kết theo tinh thần lục hòa của Đạo Phật. 
3. Nội dung kỳ họp đánh giá về:
a. Các Phật sự đã thực hiện;
b. Xem xét, thảo luận, quyết định công việc Phật sự của Ban Trị sự trong thời gian sắp tới.  
4. Thời gian họp vào thượng tuần tháng 6 để sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và tháng 12 dương lịch để tổng kết công tác Phật sự cuối năm.
5. Kỳ họp được xem là hợp lệ khi số thành viên hiện diện quá bán tổng số thành viên của Thường trực, trong đó nhất thiết phải có vị Trưởng ban hoặc vị Phó Trưởng ban Thường trực được Trưởng ban ủy nhiệm chủ trì Hội nghị.
Đối với các kỳ họp định kỳ, trường hợp Trưởng ban Trị sự vì duyên sự đặc biệt không thể chủ trì và tham dự thì ủy nhiệm cho vị Phó Trưởng ban Thường trực thay mặt Trưởng ban ký thư triệu tập và chủ tọa kỳ họp. 
6. Khi có Phật sự quan trọng cần được giải quyết kịp thời, Trưởng ban Trị sự có quyền triệu tập phiên họp bất thường để cùng nhau giải quyết, sau khi đã thống nhất ý kiến với Phó Trưởng ban Thường trực, các Phó ban Trị sự và Chánh, Phó Thư ký.
Điều 5. Trách nhiệm của các thành viên Ban Trị sự
1. Trưởng ban Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực và các vị Phó ban, Chánh Phó Thư ký có trách nhiệm triển khai thực hiện các công tác Phật sự đến các địa phương, các Chùa, Tổ đình, Thiền viện, Tu viện, Tịnh viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường (gọi chung là Tự viện), Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn theo tinh thần nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự do tập thể Ban Trị sự biểu quyết thông qua trong kỳ họp.
2. Trưởng ban Trị sự, các vị Phó ban và Chánh Phó Thư ký chịu trách nhiệm trước toàn Ban Trị sự về việc lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự đã được tập thể Ban Trị sự thông qua.
3. Đối với những vấn đề khẩn thiết, đột xuất ngoài những điều quy định trong các nghị quyết và chương trình hoạt động của Ban Trị sự cần được giải quyết ngay, để đảm bảo cho các hoạt động Phật sự chung. Trưởng các Ban ngành liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công tác Phật sự, phải nhóm họp để phối hợp thực hiện dưới sự chủ trì của Trưởng ban Trị sự hoặc Phó Trưởng ban Thường trực. Sau khi thực hiện xong công tác, phải báo cáo kết quả cho Thường trực Ban Trị sự trong phiên họp gần nhất để tri tường.
Điều 6. Trưởng ban Trị sự
1. Trưởng ban Trị sự là người đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện về tư cách pháp lý, pháp nhân đối với Nhà nước. Thay mặt Ban Trị sự và  Thường trực Ban Trị sự thực hiện việc quan hệ các mặt với Chính quyền, Mặt trận và các Ban, Ngành đoàn thể của huyên, quận, thành phố, thị xã; Chịu trách nhiệm về các hoạt động Phật sự trong phạm vi đơn vị của mình trước Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố. Ngoài ra, Trưởng ban Trị sự còn có vai trò là vị lãnh đạo tổng quát của cơ quan Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện.
2. Trưởng Ban Trị sự là người phát ngôn chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện, hoặc ủy nhiệm cho Phó Trưởng ban Thường trực hay Trưởng ban Thông tin Truyền thông bằng văn bản thi hành.  
3. Trưởng ban Trị sự cấp huyện trực tiếp chỉ đạo các đại diện Phật giáo phường, xã, thị trấn trực thuộc về các công tác Phật sự và chịu trách nhiệm về sự chỉ đạo của mình.
4. Trưởng ban Trị sự cấp huyện là người chịu trách nhiệm trước Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh về mọi vấn đề của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện. 
5. Trưởng ban Trị sự cấp huyện thay mặt Thường trực Ban Trị sự cấp huyện ký bãi nhiệm những chức danh trong các Ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự cấp huyện (trừ các chức danh do Ban Thường trực Ban Trị sự cấp tỉnh phê chuẩn, bổ nhiệm).
6. Trưởng ban Trị sự cấp huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung, ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, ý kiến kết luận của Trưởng Ban Trị sự cấp tỉnh. Công tác triển khai và thực hiện sự chỉ đạo, nếu không hoàn thành thì Trưởng ban Trị sự phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.
Điều 7. Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Trưởng ban
1. Phó Trưởng ban Thường trực là cấp dưới của Trưởng ban Trị sự, thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc thông thường hằng ngày.
2. Các Phó ban tùy theo yêu cầu đuợc kiêm nhiệm phụ trách một số ngành chuyên môn. 
3. Trưởng ban đi vắng thì Phó Trưởng ban Thường trực thay mặt Trưởng ban xử lý thường vụ. Nếu Trưởng ban Trị sự khuyết nhiệm thì Phó Trưởng ban Thường trực quyền Trưởng ban đến mãn nhiệm kỳ(nếu thời gian gần mãn nhiệm kỳ) hoặc sẽ hợp thức hóa trong phiên họp khoáng đại của Ban Trị sự và có biên bản, công văn đề nghị Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh chuẩn y bằng một quyết định(nếu thời gian nhiệm kỳ còn quá lâu).
Điều 8. Chánh Thư ký, Phó Thư ký
1. Chánh Thư ký chịu trách nhiệm:
a. Điều khiển các hoạt động Văn phòng Ban Trị sự;
b. Tổng hợp tình hình, đề xuất phương hướng kế hoạch Phật sự của Ban Trị sự phù hợp các ngành hoạt động trong Giáo hội;
c. Dự thảo các văn kiện, báo cáo cho Đại hội Phật giáo cấp huyện, các kỳ họp của Thường trực và Ban Trị sự. Thừa ủy nhiệm Trưởng ban ký các văn thư có tính cách hành chính.
2. Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng phụ tá Chánh Thư ký trong các chức năng và nhiệm vụ của Chánh Thư ký, thay mặt Chánh Thư ký khi Chánh Thư ký có duyên sự cần thiết phải vắng mặt.
Phó Thư ký chỉ được phép ký các văn bản liên hệ trong phạm vi nội bộ Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện. Đối với các văn bản có liên quan với các cơ quan chính quyền trong huyện hoặc liên quan đến huyện khác... hoặc liên hệ với tỉnh thì phải từ Chánh Thư ký trở lên mới được ký ban hành văn bản. Trong 02 vị Phó Thư ký, một vị làm Phó Văn phòng phụ trách tổng hợp. 
3. Chánh Thư ký và Phó Thư ký sau khi được sự cho phép của Trưởng ban, có nhiệm vụ tuyển chọn nhân viên phục vụ các bộ phận của văn phòng Ban Trị sự; Tiếp nhận, phân phối và lưu trữ công văn, quản lý khuôn dấu, chịu trách nhiệm giữ gìn các tư liệu của các chuyên ngành.
Điều 9. Trưởng ban Pháp chế 
Trưởng ban Pháp chế có nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực Ban Trị sự giải quyết các vấn đề có liên quan pháp lý. Mọi quyết định của Ban Pháp chế phải được Thường trực Ban Trị sự thông qua mới được thi hành.
Điều 10. Ủy viên Thường trực 
1. Các Ủy viên Thường trực có trách nhiệm:
a. Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Thường trực Ban Trị sự;
b. Hỗ trợ các Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự chuyên ngành hoặc công tác đặc trách do Thường trực Ban Trị sự phân công.
c. Thực hiện các công tác Phật sự theo sự phân công chỉ đạo của Thường trực hoặc Trưởng Ban Trị sự. Không được nhân danh tư cách cá nhân trong Ban Trị sự để phát ngôn, phát biểu trong các hội nghị, trước cơ quan ngôn luận nếu chưa được sự chấp thuận của Thường trực Ban Trị sự. 
2. Khi tham gia các tổ chức xã hội, tham gia các chương trình hoạt động, các cuộc thi mang tính xã hội, khi xuất cảnh phải có báo cáo bằng văn bản lên Thường trực Ban Trị sự.
Điều 11. Nhiệm kỳ của Ban Trị sự
1. Nhiệm kỳ của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện là 5 năm, ứng với nhiệm kỳ của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh. 
2. Khi hết nhiệm kỳ mà Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện vẫn không tổ chức được Đại hội Đại biểu để cử Ban Trị sự nhiệm kỳ mới, thì Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện sẽ đương nhiên bị bãi nhiệm. Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh sẽ thành lập Ban Trị sự Lâm thời để điều hành công tác Phật sự cho đến khi Đại hội. 

CHƯƠNG II
CÁC BAN NGÀNH TRỰC THUỘC GHPGVN CẤP HUYỆN

Điều 12. Các Ban, Ngành chuyên môn của Thường trực Ban Trị sự
1. Các Ban, Ngành chuyên môn của Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện gồm có:

a) Ban Tăng sự
b) Ban Giáo dục Phật giáo
c) Ban Hướng dẫn Phật tử
d) Ban Hoằng pháp
e) Ban Nghi Lễ
f) Ban Văn hóa
g) Ban Kinh tế tài chính
h) Ban Từ thiện xã hội
i) Ban Phật giáo Quốc tế (tùy yêu cầu thực tế của địa phương)
j) Ban Thông tin Truyền thông
k)Ban Pháp chế
l) Ban Kiểm soát.
2. Các Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự được thành lập 01 Ban, số lượng tùy theo yêu cầu nhưng không quá 15 thành viên và được Thường trực Ban Trị sự chấp thuận bằng một quyết định.
Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban, Ngành trực thuộc Ban Trị sự
1. Đề xuất với Ban Thường trực Ban Trị sự chương trình hoạt động của ngành mình phụ trách phù hợp với nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, Nội quy Ban ngành trực thuộc Trung ương Giáo hội. 
2. Được quyền ký ban hành một số văn bản liên quan đến chuyên ngành của mình trên cơ sở ủy nhiệm của Thường trực Ban trị sự, Trưởng ban ngành trực thuộc Ban Trị sự.
3. Mỗi quý phải báo cáo về hoạt động của ngành lên Thường trực Ban Trị sự, đồng thời gửi bản sao báo cáo về Văn phòng các Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.   

CHƯƠNG III
TÀI CHÍNH - THỦ QUỸ - KIỂM SOÁT

Điều 14. Tài chính và tài sản
Tài chính và tài sản của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện gồm có:
1. Công đức phí do thành viên và Tăng Ni Phật tử đóng góp.
2. Tài vật hiến cúng hợp pháp.             
3. Tài vật do Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện tự tạo hợp pháp.
Điều 15. Trách nhiệm của Trưởng ban Kinh tế Tài chính
1. Trưởng ban Kinh tế Tài chính Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện chịu trách nhiệm lập kế hoạch tài chính hàng năm của Ban Trị sự. Kế hoạch tài chính này được thi hành sau khi Thường trực Ban Trị sự thông qua.  
2. Trưởng ban Kinh tế Tài chính có trách nhiệm đảm bảo tài chính cho các hoạt động của Ban Trị sự.
Điều 16. Quỹ hoạt động của Ban Trị sự
Ủy viên Thủ quỹ Thường trực Ban Trị sự chịu trách nhiệm quản lý Quỹ hoạt động của Ban Trị sự. Mọi nguồn tài chính được tập trung vào quỹ của Ban Trị sự. Việc thu chi do Trưởng ban Trị sự ký duyệt với tư cách là duyệt chi viên.
Điều 17. Kiểm soát
1. Kiểm soát do Trưởng ban Kiểm soát Thường trực Ban Trị sự đảm nhiệm, có nhiệm vụ theo dõi, góp ý vào các hoạt động của Ban Trị sự. Trưởng ban Kiểm soát ký tên và nhận xét vào các văn bản báo cáo tài chính của thủ quỹ.
2. Trưởng ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của Ban Trị sự, đánh giá việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Ban Trị sự và các thành viên trong Ban Trị sự.

CHƯƠNG IV
HỆ THỐNG - TRÁCH NHIỆM LIÊN HỆ - HỘI HỌP

Điều 18. Trách nhiệm liên hệ
1. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện có trách nhiệm liên lạc và trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các Đại diện Phật giáo phường, xã, thị trấn, Tự viện, Tăng Ni thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện.
2. Tất cả văn bản ký phát hành liên hệ với các ngành chức năng của tỉnh đều phải xin ý kiến của BanThường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.
3. Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện các quyết định hay nghị quyết về mặt chuyên ngành, do Trưởng ban chuyên ngành liên hệ đề ra, phải được Thường trực Ban Trị sự thông qua trước khi thi hành.
Điều 19. Hội họp
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện tổ chức kỳ họp hằng tháng, quý hoặc 6 tháng một lần và Hội nghị tổng kết cuối năm để kiểm điểm công tác, hoạch định chương trình hoạt động của Ban Trị sự theo từng quý và cả năm.
Điều 20. Điều khoản thi hành
Quy chế này gồm có 04 chương, 20 điều, được tu chỉnh tại Hội nghị Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam với đa số 2/3 thành viên biểu quyết thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2018.
Quy chế hoạt động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.Chỉ có Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới được quyền sửa đổi, nếu xét thấy cần thiết trong quá trình thực hiện./.

 

  BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

 

>>>Nội Quy Ban Nghi Lễ

>>>Nội Quy Ban Văn Hóa

>>>Ban Kinh Tế Tài chánh

>>>Nội Quy Ban Từ Thiện Xã Hội

>>>Nội Quy Ban Pháp Chế

>>>Nội Quy Ban Kiểm Soát

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu