GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Các thông báo

 
       
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
-----------------
SỐ:             TB/BTS
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

           
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày ….. tháng 9 năm 2015
 
 

               
 
 
 
 
 
 
Kính gửi:
  • Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
  • Ban Trị sự  GHPGVN các huyện, thành phố.
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
V/v tham dự Hội thảo kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN
của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN
 
Triển khai và thực hiện Thông báo số 315/TB-HĐTS/BHPTW ngày 13/9/2016 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc Tổ chức Hội thảo kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kính thông báo đến Quý Ban các nội dung như sau:

1. Cử Đại biểu tham dự Hội thảo:
  • Quý Ban cử 10 Đại biểu Tăng Ni tham dự, gửi về Văn phòng Ban Trị sự tỉnh trước ngày 18/10/2016 theo biểu mẫu thông tin sau:
 
Stt Đạo hiệu Thế danh Năm, nơi sinh Chức vụ
01        
02        
03        
 
  • Nếu Quý Ban có cử Đại biểu Phật tử, mỗi Ban cử tối đa 10 vị và lập danh sách theo biểu mẫu sau:
 
Stt Họ và tên Pháp danh Năm, nơi sinh Địa chỉ
01        
02        
03        
 

2. Biện pháp tổ chức:
  • Quý Ban Trị sự các huyện, thành phố tự túc tổ chức xe đưa Đại biểu tập trung về Đại tự Đại Tòng Lâm, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành trước 05 giờ ngày 05/11/2016;
  • Ban Hoằng pháp tỉnh liên hệ Ban Trị sự các huyện, thành phố để có kế hoạch tổ chức xe cho tất cả Đại biểu toàn tỉnh tham dự Hội thảo tại Việt Nam Quốc Tự, thành phố Hồ Chí Minh, Ban Hoằng pháp chịu trách nhiệm lo phương tiện và lộ phí cho Đại biểu. Các Đại biểu Phật tử đóng góp hỗ trợ lộ phí với Ban Hoằng pháp tỉnh.
  3. Đóng góp tham luận, triển lãm:
  • Ban Hoằng pháp tỉnh chịu trách nhiệm viết 01 đến 02 bài tham luận không quá 04 trang giấy A4, font: Times New Roman, gửi file bài viết về Văn phòng Ban Trị sự tỉnh trước ngày 20/10/2016; chủ đề: Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN 35 năm thành tựu, ổn định và phát triển;
  • Ban Hoằng pháp tỉnh gửi 10 – 20 ảnh ép plastic khổ 30 x 40 cm phản ánh hoạt động nổi bậc của ngành Hoằng pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong suốt chặng đường 25 năm qua để tham gia triển lãm.
  4. Chương trình Hội thảo:

-         08 giờ 00: Lễ Khai mạc (Tri ân và Tôn vinh)
-         09 giờ 00: Hội thảo
-         11 giờ 30: Thọ trai
-         13 giờ 00: Hội thảo (tiếp tục)
-         15 giờ 30: Lễ Bế mạc (có chương trình riêng)
-         17 giờ 00: Hoàn mãn.
 
Vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh, kính mong Quý Ban hoan hỷ triển khai kịp thời theo nội dung Thông báo này để Phật sự thành tựu viên mãn.
 
                Kính chúc Quý Ban thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.
 
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN kiêm TRƯỞNG BAN HOẰNG PHÁP
 
 
 
 
 
 
Hòa thượng THÍCH GIÁC HẠNH
 
Nơi nhận:
- Như trên;“để thực hiện”
- Các Phó ban; “để biết”
- Lưu VP/BTS