GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 18:30:00 28-07-2017 (GMT+7) Lượt xem:2757

CÂU HỎI ÔN TẬP CUỘC THI “HỒI TRỐNG PHÁP” HỘI TRẠI TUỔI TRẺ PHẬT GIÁO LẦN THỨ 11

Ngôi chùa trên núi Cấm, vị trí cao nhất so với các tự viện thuộc vùng 7 núi, tọa lạc tai xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang do Cố Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN trùng tu có tên gọi là gì? Chùa Vạn Linh

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
-----o0o-----
PHÂN BAN THANH THIẾU NHI PHẬT TỬ
BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI 2017
TIỂU BAN HỘI THI GIÁO LÝ
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2017
 
CÂU HỎI ÔN TẬP CUỘC THI “HỒI TRỐNG PHÁP”
HỘI TRẠI TUỔI TRẺ PHẬT GIÁO LẦN THỨ 11 - NĂM 2017
CHỦ ĐỀ: “NGHĨA TÌNH MIỀN TÂY”

A.      CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT
1.      Trước khi Đản sanh thành Thái tử Tất Đạt Đa, tiền thân Đức Phật là vị Bồ tát nào, ở đâu?
Bồ tát Hộ Minh ở cung trời Đâu Suất.
2.      Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra tại đâu? 
Tại vườn Lâm Tỳ Ni cách thành Ca Tỳ La Vệ khoảng 27 km, dưới cội cây Vô Ưu.
3.      Khi Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh, có điều gì đặc biệt? 
Thái tử đi 7 bước, nở 7 đóa sen, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và nói: “Thiên thượng thiên hạ, Duy ngã độc tôn”.
4.      Theo Hội Phật giáo Thế giới, ngày đản sinh nào chấp nhận phổ biến nhất?
Ngày 15 tháng 4 âm lịch năm 624 trước Tây lịch. 
5.      Khi Thái tử Tất Đạt Đa vừa đản sanh, vị Tiên nhân Trưởng lão nào là người xem tướng cho Thái và đoán sau này Ngài sẽ xuất gia và chứng thành đạo quả?
Tiên nhân A Tư Đà.
6.      Thái Tử Tất Đạt Đa là con của ai? 
Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Da.
7.       Sau khi sanh Thái Tử, bao nhiêu ngày thì Hòang hậu Ma Da qua đời ?
Sau khi sanh 7 ngày thì Hoàng Hậu qua đời.
8.      Tài năng và đức hạnh của Thái tử Tất Đạt Đa như thế nào?
Văn võ song toàn, thương người mến vật; Tài đức xuất chúng; Bẩm chất thông minh, khiêm hạ và lễ độ.
9.      Vợ và con trai của Thái tử Tất Đạt Đa tên gì? 
Công chúa Da Du Đà La và La Hầu La.
10. Thái tử đã đi dạo mấy cửa thành? 
4 cửa thành: Đông, Nam, Tây, Bắc.
11. Thái tử đã thấy cảnh gì ở 4 cửa thành? 
Thấy 4 cảnh: già, bệnh, chết và vị Sa môn.
 12. Thái tử yêu cầu vua cha mấy điều? Đó là những gì?
4 điều: làm cho con trẻ mãi không già, khỏe hoài không bệnh, sống hoài không chết, làm cho nhân loại hết khổ.
13. Thái tử dùng phương tiện gì để vượt thành xuất gia, đi với ai? 
Thái tử cưỡi ngựa Kiền Trắc, cùng Xa Nặc vượt thành ra đi.
14. Thái tử xuất gia ngày nào, theo Phật giáo Bắc tông?
Mùng 8 tháng 2 âm lịch.
15. Thái tử Tất Đạt Đa đi tầm sư học đạo mấy năm, với những vị nào? 
Tầm đạo 5 năm, với A La Lam và Uất Đầu Lam Phất.
16. Thái tử Tất Đạt Đa tu khổ hạnh mấy năm? 
6 năm tu khổ hạnh.
17. Sau 49 ngày đêm thiền định, Thái tử Tất Đạ Đa đã thành đạo ở đâu?
Dưới cội cây Bồ đề. 
18. Đức Phật thành đạo ngày nào theo Phật giáo Bắc tông?
Mùng 8 tháng 12 âm lịch. 
19. Tam Minh mà Đức Phật đã chứng ngộ là những gì? 
Túc mạnh minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh.
20. Đức Phật có bao nhiêu tướng tốt và bao nhiêu vẻ đẹp?
32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp.
21. Đức Phật thuyết pháp độ năm anh em ngài Kiều Trần Như ở nơi nào?
Vườn Lộc Uyển (Vườn Nai).
22. Năm anh em Kiều Trần Như gồm những ai?  
Kiều Trần Như, Ác Bệ, Thập Lực, Ma Ha Nam và Bạc Đề.
23. Lần đầu tiên chuyển pháp luân, Đức Phật giảng giáo pháp nào?
Tứ Diệu Đế 
24. Đức Phật độ cho 3 anh em Ca Diếp, đó là những vị nào? 
Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Da Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp.
25. Đức Phật độ cho hai người bạn chơi thân với nhau từ nhỏ, sau này họ trở thành hai vị có năng lực đệ nhất trí tuệ và đệ nhất thần thông, đó là những ai? 
Hai vị: Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên.
26. Vị đệ tử nào của Đức Phật ngộ đạo trên hội Linh Sơn và được truyền tâm ấn làm Tổ thứ nhất của Thiền Tông? 
Ngài Ma Ha Ca Diếp.
27. Vị đệ tử nào của Đức Phật được tôn xưng là “thuyết pháp đệ nhất”?
Tôn giả Phú Lâu Na.
28. Vị thị giả nào theo hầu Đức Phật được tôn xưng là “đa văn đệ nhất”?
Tôn giả A Nan Đà.
 29. Vị Trưởng giả nào lót vàng mua đất xây dựng Tinh xá Kỳ Viên để cúng dường Đức Phật và Tăng đoàn?
Trưởng giả Cấp Cô Độc. 
30. Vị vua đầu tiên xây dựng Tinh xá Trúc Lâm cúng dường Đức Phật là?
Vua Tần Bà Sa La.
31. Vị Tỳ kheo Ni đầu tiên là vị nào?
Di mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề.
32. Ai là người cúng dường bữa ăn cuối cùng cho Đức Phật?
Thuần Đà.
33. Ai là đệ tử cuối cùng của Đức Phật? 
Ngài Tu Bạt Đà La.
34. Đến 80 tuổi, Đức Phật nhập niết bàn tại thành nào?
Thành Câu Thi Na.
35. Đức Phật nhập Niết bàn ngày nào theo Phật giáo Bắc tông?
Ngày 15 tháng 2 âm lịch. 
 
B.      PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
36.  Chữ ĐẠO trong Phật giáo có nghĩa là gì?
Là con đường, là bổn phận, là bản thể là lý tánh tuyệt đối.
37. Chữ PHẬT có nghĩa là gì?
Người giác ngộ, sáng suốt hoàn toàn, gồm: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.
38. Theo lịch sử, Đạo Phật có từ lúc nào?
Từ lúc Đức Phật thành đạo.
39. Ai là người khai sáng ra đạo Phật ở cõi Ta Bà? 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
40. Tứ Đế bao gồm những gì?
Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế.
41. Người đời thường mê đắm ngũ dục, vậy 5 thứ ham muốn đó là những gì? 
Tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon và ngủ nghỉ (Tài, sắc, danh, thực, thụy).
42. Tứ Nhiếp Pháp gồm những gì?
Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự.
43. Bố thí có 3 cách, đó là:
Tài thí, pháp thí, vô uý thí.
44. Tam tạng Kinh điển gồm:
Kinh tạng, Luật tạng, Luận tạng 
45. Tứ niệm xứ là bốn điều nhớ nghĩ, quán tưởng về lĩnh vực nào?
Quán: thân, thọ, tâm, pháp.
 46. Quán thân bất tịnh để diệt trừ gì?
Diệt trừ tham ái, mê đắm khoái lạc. 
47. Quán từ bi nhằm mục đích gì?
Để diệt trừ hận thù, bạo lực, hiềm khích.
48. Lục hòa là 6 phương pháp sống chung an lạc, đó là những gì?
Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải và lợi hòa đồng quân.
49. Giữ gìn đầy đủ 5 giới, kiếp sau chúng ta sẽ được sinh về cõi nào? 
Cõi người.
50. “Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ; lòng từ thường xả, xả những điều khôn xả của thế gian”. Đó là câu nói chỉ cho vị Phật nào? 
Đức Phật Di Lặc.
51. “Độ hết chúng sanh trong địa ngục thành Phật thì con mới chứng quả vô thượng bồ đề”. Đó là hạnh nguyện của vị Bồ tát nào? 
Bồ tát Địa Tạng.
52. Sáu cõi luân hồi gồm những cõi nào? 
Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, A tu la, Người, Trời.
53. Thập thiện (mười điều lành) gồm những gì? 
Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, Không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi 2 chiều, không nói lời hung ác, không tham lam, không sân giận, không tà kiến.
54. Mười danh hiệu của Phật gồm những gì?
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn.
55. Theo kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan đã mắc nạn gì và Phật đã dùng Thần Chú gì để giải cứu?
Mắc nạn Ma Đăng Già và Phật đã dùng Thần Chú Lăng Nghiêm để cứu.
56. Vì sao Đức Phật dạy ăn chay?
Vì để nuôi dưỡng lòng từ bi, trân trọng mạng sống, tránh quả báo xấu.
57. Khi đến chùa gặp chư Tăng - Ni, nên chào như thế nào?
Chắp tay xá chào và niệm Mô Phật (hoặc A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật)
58. Nói dối có 4 cách gồm những gì?
Nói sai sự thật, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác.
59. Sám Hối là gì?
Hối hận với những việc sai lầm trong quá khứ, phát nguyện sau này không tái phạm (Sám kỳ tiền khiên, Hối kỳ hậu quá)
60. Theo sách Phật Học Phổ Thông, có mấy pháp Sám hối cơ bản? Kể ra?
4 pháp: Tác pháp, Thủ tướng, Hồng danh và Vô sanh sám hối
 61. Năm món Diệu hương là gì ?
Giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến hương.
62. Thế gian trụ trì Pháp Bảo gồm:
Tam tạng: Kinh, Luật, Luận.
63. Thế gian trụ trì Tăng Bảo gồm:
Là các vị Tỳ kheo tu hành chân chánh, sống hòa hợp, thanh tịnh.
64. Phật tử Quy Y Tam Bảo, nên phát nguyện thọ trì thêm điều gì?
Thọ ngũ giới.  
65. Không sát sanh có mấy hình thức cơ bản? 
Có 3: không tự mình giết, không bảo người khác giết, không thấy người khác giết mà vui theo.
66. Kinh Pháp Hoa chép: Vì một nhân duyên lớn, Phật mới xuất hiện ra đời, vậy nhân duyên lớn ấy là gì?
Khai thị chúng sanh ngộ nhập phật tri kiến.
67. Hoa Nghiêm Tam Thánh gồm những vị nào? 
Đức Phật Thích Ca, Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Phổ Hiền. 
68. Tây Phương Tam Thánh gồm những vị nào?
Đức Phật Di Đà, Bồ tát Quan Âm, Bồ tát Thế Chí.
69. Đức Phật A Di Đà khi còn là Bồ tát, Ngài đã phát bao nhiêu lời nguyện?
48 lời nguyện.
70. Bốn chúng đệ tử của Đức Phật gồm những chúng nào?
Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di.
 
C.      PHẬT GIÁO VIỆT NAM
71. Vị Thiền sư nào qua Việt Nam, đến Chùa Pháp Vân năm 580 và khai sáng ra dòng Thiền mang tên của Ngài?
Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi
72. Vị Thiền sư nào vừa là Thầy, vừa giúp vua Lý Thái Tổ xây dựng triều Lý?
Thiền sư Vạn Hạnh.
73. Phật giáo Việt Nam hưng thịnh nhất vào thời kỳ nào?
Thời đại Lý - Trần
74. Vị vua nào của Việt Nam đã xuất gia trên núi Yên Tử và tu chứng đạo?
Trần Nhân Tông.
75. Ở Việt Nam, ngôi chùa nào có lưu lại nhục thân xá lợi của 2 Thiền Sư (Đạo Chân và Đạo Tâm)?
Chùa Đậu.
76. Chùa Giác Lâm là ngôi Tổ Đình lớn của Phật giáo tại Miền Nam, tọa lạc ở đâu?
Ở Quận Tân Bình, TPHCM.
77. Chùa Một Cột được vua Lý Thái Tông cho xây dựng ở Kinh đô Thăng Long vào năm nào?
Năm 1049.
78. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành lập năm nào?
Năm 1981.
79. Đức Pháp Chủ đầu tiên của GHPGVN là vị nào?
Hòa thượng Thích Đức Nhuận.
80. Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN hiện nay là vị nào?
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
81. Trưởng ban Hướng dẫn Phật Tử Trung ương GHPGVN hiện nay là vị nào?
Hòa thượng Thích Thiện Duyên.
82. Cho biết tên vị Bồ tát ở Việt Nam tự thiêu năm 1963 và để lại quả tim bất diệt?
Bồ tát Thích Quảng Đức.
83. Phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì?
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội.
84. Trụ sở văn phòng trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặt ở đâu?
Chùa Quán Sứ - Hà Nội. 
85. Văn phòng II Trung ương Giáo hội đặt ở đâu?
Thiền Viện Quảng Đức - TPHCM.
 
D.      VĂN HÓA, THƠ CA, ÂM NHẠC PHẬT GIÁO VÀ MIỀN TÂY NAM BỘ
86. Người Việt Nam có câu nói: “Thứ nhất … , thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”. Hãy điền vào những chữ còn thiếu trong dấu 3 chấm.
Tu tại gia (tu nhà)
87. Hai câu “Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết / Đêm qua sân trước một cành mai” trong bài kệ “Cáo tật thị chúng” do vị Thiền sư nào sáng tác?
Thiền sư Mãn Giác.
88. Hãy điền vào những từ còn thiếu trong bài Phật Giáo Việt Nam sau: Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ đây, một lòng chúng ta, ………………. Nào cùng vui trong Ánh Đạo Vàng rạng ngời bốn phương, vang ca đón chào Phật Giáo Việt Nam?
Tiến lên vì đạo thiêng
89. “Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm ... , giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bĩng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa.” 4 chữ còn thiếu là gì?
Thanh đạm dưa cà.
90. Nhạc phẩm “Bông Hồng Cài Áo” do Nhạc sĩ nào sáng tác dựa trên tác phẩm cùng tên của Thiền sư Thích Nhất Hạnh? 
Phạm Thế Mỹ. 
 91. Hòa thượng nào người Vĩnh Long là tác giả bộ sách “Phật học phổ thông”
Hòa thượng Thích Thiện Hoa. 
92. Ai là tác giả của tác phẩm Lục Vân Tiên nổi tiếng ở Nam Bộ?
Nguyễn Đình Chiểu (cụ Đồ Chiểu)
93. Vị anh hùng nào ở Nam Bộ được danh sĩ Huỳnh Mẫn Đạt khen ngợi qua hai câu thơ nổi tiếng: “Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa / Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần”
Nguyễn Trung Trực 
94. Hãy cho biết Thiền viện nào thuộc hàng lớn nhất ở một Thành phố thuộc miền Tây Nam Bộ, với lối kiến trúc “Chánh điện lợp ngói tám mái theo  phong cách nhà Trần. Tổ đường lợp ngói bốn mái theo phong cách nhà Lý
 Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam
95. Ngôi chùa trên núi Cấm, vị trí cao nhất so với các tự viện thuộc vùng 7 núi, tọa lạc tai xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang do Cố Hòa Thượng Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN trùng tu có tên gọi là gì?                    
Chùa Vạn Linh 
96. Chùa Vĩnh Tràng nằm ở đâu tại Miền Tây Nam Bộ?
Tp. Mỹ Tho, tinh Tiền Giang
97. Rạch Giá là tên một Thành phố thuộc tỉnh nào ở Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long? 
Tỉnh Kiên Giang
98. Cầu Cần Thơ nối liền 2 tỉnh thành nào ở Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long?
Tỉnh Vĩnh Long và Tp. Cần Thơ
99. Chùa Mã Tộc hay (chùa Wathsêrâytecho Mahatup), thường được biết đến với tên gọi khác là gì? Ở đâu?
Chùa Dơi ở tỉnh Sóc Trăng
100. Chùa Âng và Ao Bà Om (Ao Vuông) nằm ở địa phận tỉnh nào tại Miền Tây?
Tỉnh Trà Vinh
 
TIỂU BAN HỘI THI GIÁO LÝ
huongdanphattu.vn

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu