GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 15:31:06 04-12-2021 (GMT+7) Lượt xem:2102

Nội qui Ban Văn hóa Trung ương

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-------------------------

NỘI QUY

BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG GHPGVN

 

 Chương I

DANH HIỆU – MỤC ĐÍCH – TRỤ SỞ

Điều 1 : Theo Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong Hội đồng Trị sự có một Ban chuyên trách về ngành Văn hóa, lấy danh hiệu là Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Điều 2 : Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN có mục đích :

1.     Gìn giữ và phát huy bản chất tốt đẹp, trong sáng của nền văn hóa Phật giáo Việt Nam nói riêng, và nền văn hóa Phật giáo nói chung.

1.     Hướng dẫn và khuyến khích Tăng Ni, Phật tử sống và hành động đúng Chánh pháp, loại trừ các hình thức cổ hủ, mê tín dị đoan, xa lạ với tinh thần Từ bi, Trí tuệ và Nhân bản của Đạo Phật.

2.     Thường xuyên liên lạc và hợp tác với các đoàn thể, cơ quan để góp phần cùng toàn dân xây dựng một nền văn hóa dân tộc, nhân bản, văn minh, tiến bộ.

3.     Thiết lập sự liên lạc và trao đổi với các thành viên về văn hóa giữa Phật giáo Việt Nam và các nước Phật giáo trên thế giới.

Điều 3 : Văn phòng của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặt tại Văn phòng 2 – Hội đồng Trị sự, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 4 : Nhân sự của Ban Văn hóa Trung ương gồm có :

-         Một Trưởng ban (do Hội đồng Trị sự suy cử).

-         Một Phó ban Thường trực và các Phó ban chuyên trách.

-         Một Chánh Thư ký.

-         Các Phó thư ký  (bốn vị).

-         Một Thủ quỹ.

-         Các ủy viên phụ trách các ngành chuyên môn: Văn, nhạc, kịch, họa, kiến trúc, bảo tồn bảo tàng, báo chí, in ấn, phát hành …

Tùy theo nhu cầu, số Ban viên có thể thêm bớt, nhưng không quá 47 thành viên. Mỗi thành viên có thể kiêm nhiệm một số ngành chuyên môn.

Trừ vị Trưởng ban được Hội đồng Trị sự suy cử, các Ban viên của Ban Văn hóa đều do Trưởng ban đề cử trong số những vị có khả năng chuyên môn về Văn hóa Phật giáo và được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN chấp thuận bằng một quyết định.

Điều 5 : Tại các Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo, có một vị Trưởng ban Văn hóa do Ban Trị sự suy cử. Tùy theo yêu cầu công tác, vị Trưởng ban văn hóa có thể thành lập một Tiểu ban Văn hóa với thành phần nhân sự như ở Ban Văn hóa Trung ương (nhưng không quá 15 vị) do vị Trưởng ban văn hóa đề cử và được Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo chấp thuận bằng một quyết định.

Chương III

NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN – LIÊN LẠC

Điều 6 : Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội có nhiệm vụ :

1.     Giúp Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổng hợp tình hình sinh hoạt văn hóa của Giáo hội, lập các dự án, các kế hoạch công tác của ngành Văn hóa Phật giáo.

1.     Đôn đốc, hướng dẫn các Trưởng ban Văn hóa và Ban Văn hóa của các Tỉnh, Thành hội triển khai, thực hiện nghị quyết, chủ trương đường lối về Văn hóa của Giáo hội.

2.     Báo cáo tổng kết tình hình sinh hoạt văn hóa của các Tỉnh, Thành hội mỗi năm 2 lần trong 2 kỳ họp hội nghị thường niên của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và của Hội đồng Trị sự.

3.     Xét duyệt và góp ý kiến về các tác phẩm văn học, nghệ thuật Phật giáo trước khi in ấn và phát hành.

4.     Tổ chức sinh hoạt văn hóa (triển lãm, văn nghệ, hội nghị, hội thảo …) nếu được Trung ương Giáo hội và Chính quyền chấp thuận.

Điều 7 : Trưởng ban Văn hóa Trung ương được thừa ủy nhiệm của Thường trực Hội đồng Trị sự ký các văn thư thuộc phạm vi văn hóa, thông qua Văn phòng thường trực Trung ương Giáo hội.

Điều 8 : Ban Văn hóa thuộc Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo có nhiệm vụ :

1.     Đề xuất các dự án công tác văn hóa để Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo thẩm định thi hành.

2.     Triển khai thực hiện các công tác văn hóa do Ban Văn hóa Trung ương đề ra và đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự duyệt y.

3.     Tổng hợp, báo cáo tình hình sinh hoạt của ngành Văn hóa Phật giáo trong Tỉnh, Thành hội với Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo và Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội, mỗi tháng một lần; sơ kết cuối 6 tháng đầu năm và tổng kết toàn năm trước kỳ họp của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

1.     Tổ chức sinh hoạt văn hóa hằng quý, hằng năm hoặc trong những trường hợp đặc biệt như các ngày lễ lớn (Phật đản, Vu Lan, Thành đạo, Tết nguyên đán … nếu được Ban Trị sự và chính quyền sở tại chấp thuận.

Chương IV

TÀI CHÁNH

Điều 9 : Để có phương tiện hoạt động, Ban Văn hóa Trung ương cần phải có tài chánh. Tài chánh của Ban do sự tài trợ của Trung ương Giáo hội, hoặc tự tạo hợp pháp qua các dịch vụ văn hóa.

Chương V

SỬA ĐỔI – THI HÀNH

Điều 10 : Nội quy này gồm có 05 chương, 10 điều. Mọi thay đổi, thêm bớt do Ban Văn hóa Trung ương đề nghị và phải được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự.

Nội quy này được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua trong phiên họp ngày 21 tháng 08 năm 2008.

 

BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG   

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu