GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 06:36:33 25-12-2016 (GMT+7) Lượt xem:1637

Thông Tư: Chỉ Thị Của Ban Thường Trực Hội Đồng Trị Sự Về Công Tác Tổ Chức Đại Hội Phật Giáo Cấp Tỉnh Nhiệm Kỳ 2017 - 2022

​​​​​​

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
--------------
Số:  486 /CT/HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2016
 
CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO CẤP TỈNH
NHIỆM KỲ 2017 - 2022
 
 
           Kính gửi:
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
            Để công tác tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo Thông tư 015/2016/TT. HĐTS ngày 11 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng Trị sự GHPGVN đạt kết quả tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chỉ thị một số công tác trọng tâm như sau:
1.      Đề nghị Quý Ban Trị sự tiến hành các công tác tổ chức Đại hội theo tỉnh thần Thông tư 015/2016/TT. HĐTS.
2.      Khi gửi văn bản đăng ký Đại hội với Trung ương Giáo hội, đề nghị Quý Ban Trị sự phải gửi kèm theo danh sách dự kiến nhân sự nhiệm kỳ 2017 – 2022 (theo biểu mẫu tại mục b, khoản 6 phần II của Thông tư 015).
3.      Ban chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp tỉnh do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố thành lập chỉ có vai trò, nhiệm vụ đểchỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
4.      Công tác nhân sự phải được tiến hành dân chủ, đúng quy trình và các tiêu chuẩn theo quy định của Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V, Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thông tư 015/2016/TT. HĐTS.
5.     Thời gian Đại hội được tiến hành từ Quý I/2017 đến hết Quý III/2017.
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Quý Ban Trị sự chuẩn bị và tiến hành công tác Đại hội theo tinh thần Quy chế, Thông tư 015 và Chỉ thị này.
          Trân trọng kính chào./.
 
Nơi nhận :
- Như trên "để thực hiện”
- BTT HĐTS "để b/c”
- BTG CP, Vụ PG "để b/c”
- UBND, BDV, BTG, UBMTTQ
  tỉnh, thành"để biết”
- Lưu VP I - VP 2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

>>THÔNG TƯ(015): Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

GHPGVN

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu