GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 06:03:07 25-10-2016 (GMT+7) Lượt xem:1901

Hướng dẫn sử dụng con dấu của Ban chuyên môn GHPGVN cấp tỉnh

 

 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

------------------------

Số: 173 /TT.HĐTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

        Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn sử dụng con dấu của Ban Ngành chuyên môn

GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Kính gởi: Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố

-Căn cứ điều 33, khoản 2 điều 34 chương VI Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ V);

-Căn cứ điều 14, điều 15 chương II Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh;

-Căn cứ công văn số 3182/C61-C64 ngày 11/8/2014 của Tổng Cục CSQLHC về TTATXH-Bộ Công an.

Nay, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn sử dụng con dấu các Ban ngành chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Ban chuyên môn cấp tỉnh) như sau:

I.PHẠM VI SỬ DỤNG:

1.Con dấu của Ban chuyên môn GHPGVN cấp tỉnh có giá trị pháp lý theo quy định của Hiến chương, Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Nội quy Ban, Viện Trung ương và pháp luật.

2.Thể hiện giá trị pháp lý trên tất cả các loại văn bản, giấy tờ thuộc phạm vi, quyền hạn của Ban chuyên môn cấp tỉnh.

3.Khi sử dụng con dấu vượt ngoài phạm vi, quyền hạn, Ban chuyên môn cấp tỉnh phải xin ý của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.

II.QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ SỬ DỤNG:

1.Các Ban chuyên môn cấp tỉnh được quyền sử dụng con dấu trên tất cả văn bản, giấy tờ trong giao dịch theo chức năng, quyền hạn được phân công.

2.Khi sử dụng con dấu để giải quyết các công tác Phật sự có liên quan, Ban chuyên môn cấp tỉnh phải tuân thủ nguyên tắc trật tự hành chánh trong hệ thống GHPGVN từ trung ương đến địa phương.

3.Các công tác Phật sự có liên quan đến các Ban chuyên môn cùng cấp trong nội bộ Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, văn bản, giấy tờ của Ban chuyên môn ban hành chỉ mang tính cách trao đổi, phối hợp, không mang tính chỉ đạo.

4.Ban chuyên môn có nghĩa vụ bảo quản, sử dụng con dấu theo quy định của Hiến chương GHPGVN và pháp luật.

5.Những trường hợp sử dụng con dấu trái quy định, vượt ngoài chức năng, quyền hạn; bảo quản con dấu không tốt, Trưởng Ban chuyên môn cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và pháp luật.

Đề nghị Quý Ban Trị sự, Ban chuyên môn GHPGVN cấp tỉnh triển khai, thực hiện việc sử dụng con dấu theo nội dung Thông tư này.

Trân trọng kính chào./.

 

Nơi nhận :

- Như trên

- BTT HĐTS GHPGVN "để b/c”

- Ban Tôn giáo Chính phủ "để b/c”

- BTG/SNV các tỉnh, thành

               "để biết”

- Lưu.

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

GHPGVN

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu