GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 14:45:22 05-10-2017 (GMT+7) Lượt xem:3602

THÔNG BÁO: Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội - Tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
----------------
Số : 534 /TB. HĐTS
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  03 tháng  10  năm 2017
 
                       

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội

Tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII 

 
 
Kính gởi: - BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG GHPGVN
 - BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH, THÀNH PHỐ
 
Đại hội Đại biểu toàn quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 - 2022, sẽ được tổ chức tại Thủ Đô Hà Nội vào các ngày 19, 20, 21, 22/11/2017. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Với chủ đề "Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”, Giáo hội sẽ tiếp tục phát huy những thành quả Phật sự đạt được sau hơn 35 năm của 7 nhiệm kỳ hoạt động. Bằng tinh thần trách nhiệm của các thành viên Giáo hội sẽ nêu cao trí tuệ tập thể nhằm mục đích xây dựng chiến lược phát triển cho các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp từ Trung ương đến địa phương cho nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) và các nhiệm kỳ tiếp theo, định hướng tầm nhìn đến năm 2030. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội triển khai công tác Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII như sau:
1. Thời gian: 01 ngày, 16 tháng 10 năm 2017.
2. Địa điểm: Hội trường Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).
3. Thành phần tham dự:
- Ban, Viện Trung ương Giáo hội: mỗi Ban, Viện 05 đại biểu
- Ban Trị sự GHPGVN 34 tỉnh, thành phía Nam: mỗi đơn vị 10 đại biểu
- Phân ban Ni giới Trung ương: 10 đại biểu
- Khách quý (Trung ương và Tp. Hồ Chí Minh): 10 đại biểu.
4. Nội dung sinh hoạt:
a.      Ban Thư ký triển khai công tác tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
b.     Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Văn hóa, Ban Nghi lễ Trung ương triển khai một số công tác có liên quan.
c.      Ban Thông tin, Báo chí, Văn nghệ, Triển lãm trình bày kế hoạch thông tin truyền thông tiến tới Đại hội VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
5. Phương thức thực hiện:
Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành, Phân ban Ni giới Trung ương gởi danh sách đại biểu tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội về Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, chậm nhất là ngày 12/10/2017 (Email:vitinhvp2@yahoo.com)
Để công tác tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội tiến đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII thành công tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kính đề nghị Quý Ban quan tâm thực hiện theo tinh thần Thông báo này.
Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Hội nghị nêu trên.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận :
- Như trên
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Lưu Vp1 – VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH     


(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu