GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 17:13:08 30-07-2017 (GMT+7) Lượt xem:937

Lịch thăm viếng các Trường hạ của BTS tỉnh

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
Số: ……./CV/BTS
V/v: Tổ chức Đoàn thăm viếng
các Trường hạ trong tỉnh BR-VT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 07 năm 2017
 
              Kính gửi: - Ban Trị sự các Huyện, Thành phố;
                              Ban Chức sự các Trường hạ trong tỉnh.

Thực hiện phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, nhiệm kỳ VI (2017-2022); để động viên, sách tấn và phổ biến các chương trình Phật sự quan trọng sắp tới của Giáo hội đến hành giả An cư các Trường hạ trong tỉnh, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh tổ chức thành 2 Đoàn đi thăm các Trường hạ trong phạm vi toàn tỉnh theo nội dung sau:
 
Đoàn 1:
                  Thành phần nhân sự:  
STT CHƯ TÔN ĐỨC CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 HT. Thích Giác Cầu Thành viên HĐCM, CMBTS Chứng minh
2 HT. Thích Như Thị Phó Trưởng ban Thường trực Trưởng đoàn
3 TT. Giác Trí Phó Trưởng ban,TBKiểm soát Phó Trưởng đoàn
4 TT. Thích Giác Thông Phó Trưởng ban Phó Trưởng đoàn
5 ĐĐ. Thích Nhuận Trí Phó Trưởng ban Phó Trưởng đoàn
6 ĐĐ.Thích Nguyên Thái Phó Trưởng ban Phó Trưởng đoàn
7 ĐĐ.Thích Thiện Thông Phó Thư ký – Chánh VP Thư ký
8 ĐĐ.Thích Nhuận Chính Trưởng Ban GDTN Thành viên
9 ĐĐ. Thích Chiếu Hiền Trưởng Ban HDPT Thành viên
10 ĐĐ. Thích Nguyên Thọ Trưởng Ban Pháp chế Thành viên
11 TT. Thích Minh Thiện Ủy viên Thường trực Thành viên
12 ĐĐ. Thích Quảng Ngôn Ủy viên Thường trực Thành viên
13 NS. TN Như Diên Ủy viên Thủ quỹ Thành viên
14 NS. TN Hạnh Nhân Ủy viên Thành viên
 Và các thành viên Ban Trị sự tỉnh tại huyện Tân Thành, Châu Đức, Xuyên Mộc tháp tùng.
Thời gian: Ngày 12/8/2017 (nhằm 21/6N/Đinh Dậu)
Địa điểm: Huyện Tân Thành, Châu Đức và Xuyên Mộc 
Ghi chú: Chư Tôn đức thuộc Đoàn 1 hoan hỷ tập trung tại Tổ đình Đại Tòng Lâm lúc 6 giờ 30 để chuẩn bị thăm trường hạ.
STT THỜI GIAN TRƯỜNG HẠ GHI CHÚ
1 Từ 7h00 - 8h00 Các trường hạ Trường TCPH Đại Tòng Lâm, NV. Thiện Hòa, TV. Huệ Chiếu-Phổ Chiếu, C. Huê Lâm, Kiều Đàm Ni viện Tập trung tại Tổ đình Đại Tòng Lâm
2 Từ 8h30 - 9h30 Các trường hạ TX Ngọc Thạnh, Ngọc Sơn Dinh, Ngọc Chiếu và Thiền viện Minh Đức Tập trung về Tịnh xá Ngọc Thạnh
3 Từ 10h30 - 11h30 Hai trường hạ Chùa Như Ý và Chùa Long Hoa Tập trung về chùa Như Ý (Đoàn dùng cơm trưa tại chùa Như Ý)
4 13h30-14h30 Hai Trường hạ Chùa Dược Sư và Chùa Pháp An Tập trung về Chùa Dược Sư
 
Đoàn 2:
Thành phần nhân sự:  
STT CHƯ TÔN ĐỨC CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 HT. Thích Trí Châu Chứng minh BTS Chứng minh
2 ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa Phó Trưởng ban,Chánh Thư ký Trưởng đoàn
3 ĐĐ. Thích Thiện Thuận Phó Trưởng ban,TB Hoằng pháp Phó Trưởng đoàn
4 TT. Minh Hạnh Phó Trưởng ban,TB PGQT Phó Trưởng đoàn
5 TT. Quách Thành Sattha Phó Trưởng ban Phó Trưởng đoàn
6 ĐĐ. Thích Minh Thường Phó Trưởng ban Phó Trưởng đoàn
7 NT. Thích nữ Như Như Phó Trưởng ban, Trưởng PB Ni giới Phó Trưởng đoàn
8 ĐĐ. Thích Trí Định Phó Thư ký, TB Thông tin - TT Thư ký
9 ĐĐ. Thích Nhuận Phước Trưởng Ban Nghi lễ Thành viên
10 NS. Thích nữ Phấn Liên Trưởng Ban Kinh tế - Tài chính Thành viên
11 SC. Thích nữ Tiến Liên Trưởng Ban Từ thiện xã hội Thành viên
12 ĐĐ. Thích Nguyên Bình Ủy viên Thường trực Thành viên
13 TT. Thích Thông Luận Ủy viên Thường trực Thành viên
14 ĐĐ. Thích Vĩnh Tế Ủy viên Thường trực Thành viên
15 SC. Thích nữ Như Bảo Ủy viên Thành viên
 
Và các thành viên Ban Trị sự tỉnh tại các huyện Long Điền, Đất Đỏ,TP. Bà Rịa và Vũng Tàu tháp tùng.
Thời gian: Ngày 12/8/2017 (nhằm 21/6N/Đinh Dậu)
Địa điểm: TP. Bà Rịa, huyện Long Điền và TP. Vũng Tàu 
Ghi chú: Chư Tôn đức thuộc Đoàn 2 hoan hỷ tập trung tại chùa Long Quang, TP. Bà Rịa  lúc 6 giờ 30 để chuẩn bị thăm trường hạ.
STT THỜI GIAN TRƯỜNG HẠ GHI CHÚ
1 Từ 7h00 - 8h00 Hai trường hạ tại Chùa Long Quang, TX Ngọc Phước Tập trung về Chùa Long Quang
2 Từ 8h30 - 9h00 Hai trường hạ Chùa Thiện Quang và TX Ngọc Điền Tập trung về Chùa Thiện Quang
3 Từ 9h30 - 10h30 Trường hạ Tổ Đình Thiên Thai và Thiên Bửu Tháp Tập trung về Chùa Thiên Bửu Tháp (dùng cơm trưa tại Chùa Thiên Bửu Tháp)
4 Từ 13h30 – 14h30 Hai trường hạ Chùa Liên Trì và Chùa Vạn Phước Tập trung về chùa Liên Trì
 
Nơi nhận:
  • Như trên;
  • Lưu VP/BTS.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
 (Đã ký và đóng dấu)
 
Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN
phatgiaobariavungtau.org

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu