GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 19:33:26 05-04-2017 (GMT+7) Lượt xem:2611

THÔNG TƯ : Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2017

V/v Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2017 Tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 ---------------
Số : 167 /TT/HĐTS
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ------------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  03 tháng  4  năm 2017

THÔNG TƯ

V/v Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2017

Tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII 

 
 
Kính gởi: - BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG GHPGVN
 - BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH, THÀNH PHỐ
 
-     Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 – 2017) của GHPGVN;
-     Căn cứ Nghị quyết số 005/NQ.HĐTS ngày 03/01/2017 Hội nghị kỳ 5 Khóa VII Trung ương GHPGVN;
Để công tác của Giáo hội được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả, nhất là công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư Kiết hạ PL. 2561, Đại hội Phật giáo các tỉnh thành trực thuộc Trung ương và tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII được thành tựu tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đợt sinh hoạt Giáo hội như sau:
A. Tại các tỉnh, thành Phật giáo phía Bắc:
+ Thời gian Hội nghị sinh hoạt Giáo hội tại phía Bắc do Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội tổ chức. (Thời gian, dự kiến ngày 08/4/2017).
B. Tại các tỉnh, thành Phật giáo phía Nam:
1.     Thời gian: 01 ngày, từ 08 giờ đến 17 giờ, ngày 28/4/2017 (03/4/Đinh Dậu).
2.     Địa điểm: Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
3.     Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 350 đại biểu
a. Ban, Viện Trung ương tại phía Nam:
-  Ban, Viện Trung ương Giáo hội: 05 đại biểu/Ban, Viện (Ban Hoằng pháp: 20 đại biểu).
-  Phân ban Ni giới Trung ương: 05 đại biểu.
b. Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phía Nam:   
–     Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố: 05 đại biểu (Trưởng hoặc Phó ban Thường trực; Chánh, Phó Thư ký BTS, Ban Hoằng pháp, Ban Tăng sự, Ban Thông tin Truyền thông).
 
4.      Nội dung sinh hoạt:
a.     Ban Thư ký báo cáo tóm tắt công tác 3 tháng đầu năm 2017; Triển khai, công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư Kiết hạ PL. 2561, công tác tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
b.     Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai các qui định của Pháp luật;
c.     Ban Tăng sự Trung ương triển khai một số vấn đề liên quan đến sinh hoạt, tu học của Tăng Ni, Tự viện.
d.     Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Văn hóa, Ban Nghi lễ Trung ương triển khai một số công tác có liên quan.
e.     Ban Thông tin, Báo chí, Văn nghệ, Triển lãm trình bày kế hoạch thông tin truyền thông tiến tới Đại hội VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
5.      Phương thức thực hiện:
-  Quý Ban (các tỉnh thành phía Nam) gởi danh sách đại biểu tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội về Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, chậm nhất là ngày 22/4/2017 (Email: vitinhvp2@yahoo.com)
Để công tác tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2017 được thành công tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kính đề nghị Quý Ban thực hiện nội dung Thông tư này.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận :
- Như trên
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) các tỉnh, thành
                          "để biết”
- Lưu.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH     
 
(đã ký)
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
GHPGVN

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu