GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 00:37:26 31-03-2021 (GMT+7) Lượt xem:2132

Thông tư: Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2022 – 2027

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————–
Số:60/TT-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2021

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố

Thực hiện Nghị quyết số : 028/NQ-HĐTS ngày 18/01/2021 Hội nghị lần thứ 5 khóa VIII Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN; Để việc tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Đại hội Phật giáo tỉnh) nhiệm kỳ 2022 – 2027 được tiến hành đúng trình tự, thủ tục, và thành công viên mãn tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX dự kiến vào tháng 11/2022, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh như sau:

I.CĂN CỨ PHÁP LÝ:

– Căn cứ điều 29, 30, 31, 32, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VI;

– Căn cứ điều 45 chương VI Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

– Căn cứ điều 1, 2, 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Căn cứ Nghị quyết số: 028/NQ-HĐTS ngày 18/01/2021 Hội nghị lần thứ 5 khóa VIII Trung ương GHPGVN.

II.QUY ĐỊNH CHUNG:

1.Thời gian tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh: từ quý I/2022 đến hết quý III/2022.

2.Cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027:

(1) Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố: không quá 63 Ủy viên Chính thức + 05 Ủy viên Dự khuyết;

(2) Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố: số lượng 1/3 trong tổng số Ủy viên Chính thức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố do Đại hội Phật giáo tỉnh suy cử.

(3) Cơ cấu nhân sự cần tính đến các yếu tố hợp lý tỷ lệ giữa các độ tuổi: Hòa thượng (Ni trưởng), Thượng tọa (Ni sư), Đại đức Tăng Ni…Đối với tỉnh, thành phố trong cơ cấu nhân sự có các yếu tố hệ phái, sơn môn đặc thù, dân tộc… sẽ được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự xem xét và có quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.     

3. Đối với Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và trường hợp đặc biệt khác sẽ được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác Đại hội Phật giáo tỉnh làm việc cụ thể, và ra quyết định về cơ cấu, số lượng nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022 – 2027.

4. Nhiệm kỳ của Ban Trị sự: tương ứng với nhiệm kỳ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

(1) Các tỉnh, thành phố có thời gian tổ chức Đại hội trước năm 2022 được kéo dài thời gian nhiệm kỳ đến năm 2022 để tương ứng với nhiệm kỳ của Trung ương Giáo hội.

(2) Các tỉnh, thành phố có thời gian tổ chức Đại hội sau năm 2022 được kết thúc thời gian nhiệm kỳ vào năm 2022 để tương ứng với nhiệm kỳ của Trung ương Giáo hội.

5.Độ tuổi tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022 – 2027:

(1) Độ tuổi giới thiệu tham gia Ban Trị sự tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027 được tính trên cơ sở hồ sơ tấn phong Giáo phẩm.

(2) Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố có tuổi đời không quá 70 tuổi; không kiêm nhiệm quá 02 chức danh trong Ban Thường trực Ban Trị sự; mỗi chức danh không quá 03 nhiệm kỳ.

(3) Trong trường hợp nhân sự 70 tuổi, hoặc trên 70 tuổi đã đảm nhiệm chức danh chủ chốt của Ban Trị sự tỉnh, thành phố liên tục 03 nhiệm kỳ thì không giới thiệu tái cử vào Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022 – 2027.

(4) Đối với các tỉnh, thành phố (vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, hoặc các trường hợp đặc biệt khác) do yêu cầu thực tế cần thiết phải có vị Tôn túc Tăng đủ uy tín tham gia lãnh đạo để nhiếp chúng, đạt hiệu quả cao trong công tác điều hành Phật sự thì Ban Thường trực Hội đồng Trị sự sẽ quyết định từng trường hợp cụ thể.

(5) Căn cứ khoản 4 điều 31 chương VI Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VI, nhân sự Đại hội được suy tôn vào Ban Chứng minh Ban Trị sự thì không suy cử tham gia Ban Trị sự tỉnh, thành phố.

(6) Căn cứ điều 31 chương VI Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VI, trong trường hợp cần thiết, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự sẽ công cử Thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố. Trách nhiệm cụ thể và thời gian tham gia chức vụ Trưởng Ban Trị sự cấp tỉnh của thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự như sau:

 • Có thời hạn ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ;
 • Có trách nhiệm quy hoạch, bồi dưỡng nhân sự địa phương cho chức danh Trưởng Ban Trị sự tỉnh;
 • Tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Trị sự tỉnh để thực hiện cơ cấu bổ sung ổn định nhân sự và thực hiện chuyển giao;

– Trong trường hợp không thể chuyển giao giữa nhiệm kỳ thì khi đó Ban Thường trực Hội đồng Trị sự sẽ có quyết định để ổn định hoạt động Phật sự của Ban Trị sự.

6.Tiêu chuẩn và thành phần nhân sự dự kiến giới thiệu Ủy viên Ban Trị sự:

(1) Nhân sự Ban Trị sự tỉnh, thành phố dự kiến giới thiệu gồm: Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử đang hoạt động Phật sự tại địa phương, có đạo hạnh tốt, có uy tín, có năng lực làm việc, đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao, có tinh thần đoàn kết Tăng ni các hệ phái, có công đức với Đạo pháp và Dân tộc.

(2) Nhân sự được dự kiến giới thiệu lần đầu tham gia Ban Trị sự phải đủ tuổi cho hai nhiệm kỳ, tối thiểu cũng đủ tuổi trọn vẹn cho một nhiệm kỳ. Chú trọng tập trung vào các Tăng Ni trẻ trên cơ sở quy hoạch nguồn nhân sự cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Các nhân sự này cần phải có trình độ Phật học từ Cử nhân Phật học trở lên và thế học tốt nghiệp PTTH (hoặc tương đương) trở lên, ưu tiên bậc Đại học, trên Đại học và thành thạo ngoại ngữ, công nghệ thông tin.

(3) Các chức danh trong Ban Trị sự tỉnh, thành phố:

 • Trưởng ban Trị sự;
 •  Phó Trưởng ban Thường trực
 • Các Phó Trưởng ban;
 • Các Trưởng ban chuyên ngành tương ứng với các Ban Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 • 01 Chánh Thư ký;
 •  02 Phó Thư ký;
 • 01 Thủ quỹ;
 • Các Ủy viên Thường trực;
 • Các Ủy viên;
 • Các Ban chuyên môn theo yêu cầu, có số lượng không quá 21 thành viên, do Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh quyết định chuẩn y.

7.Trình tự, thủ tục cơ cấu nhân sự:

(1) Việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Trị sự tỉnh, thành phố do Tiểu ban nhân sự Đại hội Phật giáo tỉnh dự kiến giới thiệu được tiến hành dân chủ, công khai tại phiên họp do Ban Trị sự cấp tỉnh, thành phố đương nhiệm triệu tập;

(2) Danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự tỉnh, thành phố phải được đệ trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thẩm tường trước khi đăng ký với Cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở địa phương (theo mẫu đính kèm);

(3) Tiến hành đăng ký với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cùng cấp theo điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:

1.Ban Thường trực Hội đồng Trị sự:

– Chỉ đạo toàn diện về công tác tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh (công tác nhân sự, Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2022, Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022 – 2027; số lượng đại biểu tham dự Đại hội).

– Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội (Chứng minh và Chủ Tọa đoàn) làm nhiệm vụ chỉ đạo toàn diện Đại hội, lấy ý kiến đại biểu suy cử tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đạo từ chỉ đạo Đại hội. Trong trường hợp cần thiết giải quyết các vấn đề liên quan đến Đại hội.

2.Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố:

(1) Ban Trị sự tỉnh, thành phố tổ chức phiên họp mở rộng trình bày và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

(2) Thành lập Ban Tổ chức Đại hội gồm: Tiểu ban Tổ chức, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Hậu cần, Tiểu ban An ninh trật tự và các tiểu ban khác phục vụ Đại hội.

(3) Tiểu ban Tổ chức có nhiệm vụ thực hiện các thủ tục hành chính để tổ chức Đại hội, dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội. Trang trí Hội trường và công tác tuyên truyền, banner, khẩu hiệu phục vụ Đại hội.

(4) Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ dự kiến nhân sự giới thiệu tham gia Ban Trị sự cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027 để Ban Trị sự trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Dự kiến nhân sự đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

(5) Tiểu ban Nội dung có nhiệm vụ dự thảo Nội quy, Chương trình Đại hội; Dự thảo Diễn văn Khai mạc và Bế mạc Đại hội; Dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022 – 2027; Dự thảo tuyên bố mãn nhiệm của Ban Trị sự nhiệm kỳ 2017 – 2022; Dự thảo phát biểu nhận nhiệm vụ của tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022 – 2027; Dự thảo Nghị quyết Đại hội; các nội dung phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội.

(6) Tiểu ban Hậu cần: Dự toán kinh phí tổ chức Đại hội, bố trí sinh hoạt và ăn nghỉ cho đại biểu tham dự Đại hội.

(7) Chủ Tọa đoàn do Ban Trị sự tỉnh, thành phố đảm nhiệm và phân công điều hành chương trình Đại hội. Thành phần Chủ tọa đoàn gồm: Trưởng Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký, Phó Chánh Thư ký, Thường trực Ban Trị sự (trong trường hợp cần thiết).

3.Quy trình tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh:

(1) Ban Trị sự tỉnh, thành phố có văn bản chính thức đăng ký tổ chức Đại hội với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo điều 45 Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

(2) Hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị đăng ký nêu rõ: Tên tổ chức; lý do tổ chức; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội; dự kiến thành phần nhân sự tham gia Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027;

– Báo cáo Tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022 – 2027;

– Văn bản đăng ký tổ chức Đại hội, nhân sự được dự kiến giới thiệu suy cử theo khoản 4 điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Mẫu phụ lục kèm theo Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ.

IV.NỘI DUNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1.Chủ đề Đại hội: “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”

2.Chương trình Đại hội chính thức:

– Niệm Phật cầu gia bị.

– Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.

– Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, và đại biểu tham dự.

– Diễn văn khai mạc Đại hội.

– Tặng hoa chúc mừng.

– Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022 – 2027.

– Tham luận Đại hội.

– Công tác khen thưởng.

– Ban Trị sự tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2017 – 2022 tuyên bố mãn nhiệm.

– Giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào Ban Trị sự và Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027.

– Ban Thường trực HĐTS lấy ý kiến đại biểu suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự và Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Đại hội nhất trí suy cử bằng hình thức vỗ tay).

– Tân Ban Trị sự tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

– Tặng quà lưu niệm.

– Thông qua danh sách cử đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

– Phát biểu của Đại diện chính quyền.

– Đạo từ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– Thông qua Nghị quyết Đại hội.

– Diễn văn bế mạc.

– Cảm tạ của Ban Tổ chức và hồi hướng.

3.Hình thức tổ chức Đại hội:

(1) Trang trí trong Hội trường:

– Biểu ngữ:

ĐẠO PHÁP – DÂN TỘC – CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

– Hình thức trang trí:

+ Tượng Phật ở chính giữa;

+ Hai bên:

 • Phía bên tay phải (từ trên nhìn xuống): tượng Bác Hồ và cờ Tổ quốc;
 • Phía bên tay trái (từ trên nhìn xuống): Pano Đại hội và cờ Phật giáo

+ Pano Đại hội:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH………..

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ……

NHIỆM KỲ 2022 – 2027

……………, ngày …….tháng ……năm 2022

+ Pano hai bên phía trước mặt tiền lễ đài:

 • Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời là sự kết tinh trí tuệ, là nguyện vọng chân chính của Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử các tổ chức Giáo hội, tổ chức Hội và các Hệ phái Phật giáo trong cả nước, là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam (trích Lời nói đầu Hiến chương GHPGVN).
 • Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, trên cơ sở kính ngưỡng, phụng hành Giáo pháp, Giới luật Phật chế và tuân thủ Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (trích Lời nói đầu Hiến chương GHPGVN).
 1. b) Trang trí bên ngoài Hội trường:

– Trước cửa Hội trường: CHÀO MỪNG QUÝ ĐẠI BIỂU……..

– Trước cổng Hội trường:

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH ………

LẦN THỨ …… NHIỆM KỲ 2022 – 2027

+ Trước cổng Hội trường treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo: Cờ Tổ quốc bên tay phải, cờ Phật giáo bên tay trái (tính từ trong nhìn ra).

+ Dọc theo hàng rào tại địa điểm tổ chức Đại hội có thể treo cờ Phật giáo nhỏ, hoặc trang trí khác tùy theo điều kiện thực tế của địa điểm tổ chức.

 1. c) Trang trí tại tự viện biểu ngữ, cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo (yêu cầu treo cờ mới).

– Biểu ngữ treo tại cổng tự viện:

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH ………

LẦN THỨ …… NHIỆM KỲ 2022 – 2027

– Cờ Tổ quốc bên tay phải (từ trong nhìn ra).

– Cờ Phật giáo bên tay trái (từ trong nhìn ra).

Trong quá trình tổ chức thực hiện Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh nếu có vướng mắc và cần sự hỗ trợ, Quý Ban Trị sự liên hệ về Văn phòng Trung ương Giáo hội (VP1, VP2) để Ban Thường trực Hội đồng Trị sự xem xét, hướng dẫn.

Vì sự trang nghiêm Giáo hội, thành công viên mãn Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự rất mong Quý Ban thực hiện đúng theo tinh thần Thông tư này.

Trân trọng!

Nơi nhận:

– Như trên;
– Ban Thường trực HĐTS;
– BDVTW, UBTWMTTQVN;
– Ban TGCP, Vụ Phật giáo;
– Cục An ninh nội địa/Bộ Công an;
– UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG, Công an tỉnh, thành phố;
– Lưu: VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu