GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 08:36:32 07-10-2016 (GMT+7) Lượt xem:1679

THÔNG TƯ: Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Nhiệm kỳ 2016 - 2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
--------------------------
Số:  292/TT. HĐTS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2015
 
THÔNG TƯ
Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN
quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
Nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
                        Kính gởi: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành
 
Để việc tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trựcthuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Đại hội Phật giáo cấp huyện) nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tiến hành đúng trình tự và thành công viên mãn, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự hướng dẫn như sau:
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:
- Căn cứ điều 37, 38, 39 chương VII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;
- Căn cứ điều 51 chương VIII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;
- Căn cứ điều 18 chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;
- Căn cứ điều 27 Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ;
- Căn cứ điều 1, 2, 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 282/NQ. HĐTS ngày 23/7/2015 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.
II. QUY ĐỊNH CHUNG:
            1. Thời gian tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện:
            Thời gian Đại hội được tiến hành từ ngày 01/04 – 31/12/2016.
            2. Số lượng Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện:
            -Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện: Không quá 27 thành viên;
            - Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện: Không quá 11 thành viên.
            3. Nhiệm kỳ của Ban Trị sự:   05 năm.
            4. Độ tuổi tham gia Ban Trị sự:
            Theo quy định của điều 2 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện được ấn định:
            - Thành viên tham gia Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có tuổi đời không quá 60 tuổi, không kiêm nhiệm quá 02 chức danh trong Thường trực Ban Trị sự.
            - Đối với trường hợp các địa phương  theo yêu cầu thực tế cần thiết phải có vị Tôn túc Tăng đủ uy tín tham gia lãnh đạo để nhiếp chúng thì tuổi đời của Trưởng Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 được vận dụng linh hoạt, nhưng không quá 70 tuổi.
            - Theo điều 39 chương VII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V, trong trường hợp cần thiết do địa phương chưa có vị Tôn túc Tăng để lãnh đạo Giáo hội địa phương và nhiếp chúng, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh sẽ công cử Thành viên Ban Thường trực đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.
            5. Thành phần nhân sự:
            - Tiêu chuẩn cơ cấu nhân sự Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện: phải là những Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử của các Hệ phái thành viên GHPGVN tại địa phương, có uy tín, đạo hạnh tốt, có năng lực làm việc, có công đức với Đạo pháp và Dân tộc.
            - Trong trường hợp cần thiết và nhu cầu thực tế, Cư sĩ Phật tử tham gia Ban trị sự được quyền giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.
- Các chức danh trong Ban Trị sựGHPGVN cấp huyện theo quy định tại điều 1 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện:
+ Trưởng Ban Trị sự
+ 01 Phó Trưởng Ban Thường trực
+ 02 Phó Trưởng ban chuyên trách
+ Các Trưởng ban chuyên môn tương ứng với các Ban chuyên môn của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.
+ 01 Chánh Thư ký
+ 02 Phó Thư ký
+ 01 Thủ quỹ
+ Các Ủy viên Thường trực
+ Các Ủy viên.
Các Trưởng ban chuyên ngành theo yêu cầu, có thể thành lập một Ban không quá 09 thành viên, do Thường trực Ban Trị sự quyết định chuẩn y.
6. Trình tự thủ tục cơ cấu nhân sự:
a. Việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện do Tiểu ban nhân sự Đại hội Phật giáo cấp huyện thực hiện, được tiến hành dân chủ, công khai tại phiên họp do Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện đương nhiệm triệu tập. Thành phần nhân sự dự kiến phải có đầy đủ các Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử đại diện cho các Hệ phái thành viên GHPGVN tại địa phương;
b. Danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện phải được đệ trình Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh thẩm tường;
c. Tiến hành hiệp thương với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Huyện.
 
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:
            1. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Thường trực BTS GHPGVN cấp tỉnh:
            - Thành lập Ban Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện.
            - Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện chuẩn bị công tác tổ chức bằng một văn bản hành chánh:
            + Hướng dẫn việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện;
            + Ấn định thời gian cụ thể tổ chức Đại hội cho từng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
            + Ấn định số lượng nhân sự Ban Trị sự, Thường trực Ban Trị sự theo phần 3, 4 của Thông tư này đối với từng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
            + Ấn định số lượng Đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo cấp huyện;
            + Theo từng đặc thù của địa phương, quy hoạch dự nguồn nhân sự kế thừa sẽ ấn định tỷ lệ phần trăm Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử tham gia Ban Trị sự.
            + Chọn một quận, huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội điểm để các địa phương khác trong tỉnh, thành rút kinh nghiệm.
            2. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện:
            - Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện tổ chức phiên họp mở rộng để thảo luận và chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Thành lập Ban Tổ chức Đại hội.
-     Ban Tổ chức Đại hội gồm có: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban nội dung, Tiểu ban hậu cần và các Tiểu ban khác có liên quan để phục vụ Đại hội.
- Tiểu Ban Nhân sự làm nhiệm vụ: Nghiên cứu và đề xuất nhân sự dự kiến được cơ cấu vào Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện để Đại hội suy cử theo hướng dẫn tại phần 2, 3, 4 của Thông tư này.
            - Tiểu Ban Nội dung làm nhiệm vụ: Dự thảo Nội quy, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức, dự thảo diễn văn khai mạc và bế mạc Đại hội; dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ cũ và chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới; dự thảo tuyên bố mãn nhiệm kỳ và phát biểu nhận nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới; dự thảo Nghị quyết đại hội; nội dung tuyên truyền Đại hội.
          - Tiểu ban hậu cần: dự toán kinh phí tổ chức Đại hội, trang trí hội trường, địa điểm tổ chức, bố trí sinh hoạt và ăn nghỉ cho đại biểu…
            - Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, Ban Tổ chức Đại hội thường xuyên nhóm họp để rà soát, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác Đại hội cấp tỉnh đối với những vấn đề phát sinh, vướng mắc.
            3. Trình tự thủ tục tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện:
-  Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có văn bản chính thức đăng ký tổ chức Đại hội với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh (theo mẫu do Trung ương GHPGVN ban hành);
- Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có văn bản chính thức đăng ký tổ chức Đại hội với Ủy ban Nhân dân huyện theo điều 27 Mục 3 chương IV Nghị định 92/2012/NĐ-CP (theo mẫu Thông tư 01/2013/TT.BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành).
            - Hồ sơ gồm có:
+    Văn bản đăng ký tổ chức Đại hội với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, UBND huyện;
+    Trong văn bản đăng ký, nêu rõ chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội; dự kiến thành phần nhân sự và số lượng đại biểu tham dự;
+    Gởi kèm theo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ cũ, chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới.
IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:
1.   Chủ đề Đại hội: "Ổn định – Kế thừa – Phát triển”
2.   Chương trình Đại hội:
-        Niệm Phật cầu gia bị.
-        Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.
-        Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.
-        Diễn văn khai mạc Đại hội.
-        Tặng hoa chúc mừng.
-        Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ cũ.
-        Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021.
-        Tham luận (nếu có).
-        Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ cũ tuyên bố mãn nhiệm.
-        Giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.
-        Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh lấy ý kiến đại biểu suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Đại hội nhất trí suy cử bằng cách vỗ tay hoặc niệm Phật).
-        Tân Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.
-        Tặng quà lưu niệm.
-        Phát biểu của Cơ quan Nhà nước cấp huyện.
-        Đạo từ của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.
-        Nghị quyết Đại hội.
-        Diễn văn bế mạc, cảm tạ của Ban tổ chức và hồi hướng.
 
3.      Hình thức tổ chức Đại hội:
a. Trang trí trong Hội trường:
                - Biểu ngữ treo phía mặt tiền và phía trên lễ đài:
ĐẠO PHÁP – DÂN TỘC – CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.
                - Lễ đài:
                        + Tượng Phật ở chính giữa;
+ Hai bên:
*  Phía bên tay phải (từ trên nhìn xuống): tượng Bác Hồ và cờ Tổ quốc;
*  Phía bên tay trái (từ trên nhìn xuống): Pano Đại hội và cờ Phật giáo
+ Pano Đại hội:
           GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN………..
   ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO LẦN THỨ……
NHIỆM KỲ 2016 – 2021
……………, ngày …….tháng ……năm 2016
                                    + Pano hai bên phía trước mặt tiền lễ đài:
* Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời là sự kết tinh trí huệ, là nguyện vọng chân chính của Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử các tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo trong cả nước, là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam. (Trích Lời nói đầu Hiến chương GHPGVN)
* Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo phương châm "Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, trên cơ sở kính ngưỡng, phụng hành Giáo pháp, Giới luật Phật chế và tuân thủ pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. (Trích Lời nói đầu Hiến chương GHPGVN)
b. Trang trí bên ngoài Hội trường:    
- Trước cửa Hội trường: CHÀO MỪNG QUÝ ĐẠI BIỂU….
- Trước cổng Hội trường:
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO HUYỆN...……
LẦN THỨ …... NHIỆM KỲ 2016 - 2021
+ Trước cổng Hội trường treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo:  Cờ Tổ quốc bên tay trái, cờ Phật giáo bên tay phải (tính từ ngoài nhìn vào).
+ Dọc theo hàng rào tại địa điểm tổ chức Đại hội có thể treo cờ Phật giáo nhỏ, hoặc trang trí khác tùy theo điều kiện thực tế của địa điểm tổ chức.
c. Trang trí tại Tự viện: biểu ngữ, cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo:
- Biểu ngữ treo tại cổng Tự viện:
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO HUYỆN ……………
                     LẦN THỨ …… NHIỆM KỲ 2016 - 2021
- Cờ Tổ quốc bên tay trái (từ ngoài nhìn vào).
- Cờ Phật giáo bên tay phải (từ ngoài nhìn vào).
            Vì sự trang nghiêm Giáo hội, thành công viên mãn Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự rất mong Quý Ban thực hiện theo tinh thần Thông tư này.
            Kính chúc Quý Ban thành tựu các Phật sự, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường./.
 
Nơi nhận:
- Như trên
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- UBND, UBMTTQVN, BTG
  tỉnh, thành phố "để hỗ trợ”
Lưu VP.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)

 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
 Biểu Mẫu Đăng Ký Tổ Chức Đại Hội Cấp Huyện:
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HUYỆN ………………
 
 
 
  
BAN TRỊ SỰ
 
Số :               /CV. BTS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
 

……………….., ngày ……… tháng …….. năm ……….

 

 
 
ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
PHẬT GIÁO ……………..LẦN THỨ……….
NHIỆM KỲ2016 – 2021
 
 
                        Kính gởi: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ……………….
 
- Căn cứ điều 37, 38, 39 chương VII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;
- Căn cứ điều 51 chương VIII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;
- Căn cứ điều 18 chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;
- Căn cứ điều 27 Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính;
- Căn cứ điều 1, 2, 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 282/NQ. HĐTS ngày 23/7/2015 của Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
- Căn cứ Thông tư số 292/TT. HĐTS ngày 01/8/2015 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.
            Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện ……………… đăng ký tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần …….. Nhiệm kỳ 2016 – 2021:
-         Thời gian tổ chức: ……………….
-         Địa điểm tổ chức: ……………….
-         Dự kiến thành phần tham dự: ………………….
-         Dự kiến số lượng Đại biểu tham dự: ………………..
Đính kèm chương trình Đại hội, báo cáo tổng kết, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Trân trọng kính chào./.
 
Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu. 
TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
HUYỆN ……………
TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
……………………………..
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
--------------------------
Số:  292/TT. HĐTS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2015
 
THÔNG TƯ
Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN
quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
Nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
                        Kính gởi: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành
 
Để việc tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trựcthuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Đại hội Phật giáo cấp huyện) nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tiến hành đúng trình tự và thành công viên mãn, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự hướng dẫn như sau:
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:
- Căn cứ điều 37, 38, 39 chương VII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;
- Căn cứ điều 51 chương VIII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;
- Căn cứ điều 18 chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;
- Căn cứ điều 27 Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ;
- Căn cứ điều 1, 2, 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 282/NQ. HĐTS ngày 23/7/2015 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.
II. QUY ĐỊNH CHUNG:
            1. Thời gian tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện:
            Thời gian Đại hội được tiến hành từ ngày 01/04 – 31/12/2016.
            2. Số lượng Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện:
            -Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện: Không quá 27 thành viên;
            - Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện: Không quá 11 thành viên.
            3. Nhiệm kỳ của Ban Trị sự:   05 năm.
            4. Độ tuổi tham gia Ban Trị sự:
            Theo quy định của điều 2 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện được ấn định:
            - Thành viên tham gia Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có tuổi đời không quá 60 tuổi, không kiêm nhiệm quá 02 chức danh trong Thường trực Ban Trị sự.
            - Đối với trường hợp các địa phương  theo yêu cầu thực tế cần thiết phải có vị Tôn túc Tăng đủ uy tín tham gia lãnh đạo để nhiếp chúng thì tuổi đời của Trưởng Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 được vận dụng linh hoạt, nhưng không quá 70 tuổi.
            - Theo điều 39 chương VII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V, trong trường hợp cần thiết do địa phương chưa có vị Tôn túc Tăng để lãnh đạo Giáo hội địa phương và nhiếp chúng, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh sẽ công cử Thành viên Ban Thường trực đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.
            5. Thành phần nhân sự:
            - Tiêu chuẩn cơ cấu nhân sự Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện: phải là những Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử của các Hệ phái thành viên GHPGVN tại địa phương, có uy tín, đạo hạnh tốt, có năng lực làm việc, có công đức với Đạo pháp và Dân tộc.
            - Trong trường hợp cần thiết và nhu cầu thực tế, Cư sĩ Phật tử tham gia Ban trị sự được quyền giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.
- Các chức danh trong Ban Trị sựGHPGVN cấp huyện theo quy định tại điều 1 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện:
+ Trưởng Ban Trị sự
+ 01 Phó Trưởng Ban Thường trực
+ 02 Phó Trưởng ban chuyên trách
+ Các Trưởng ban chuyên môn tương ứng với các Ban chuyên môn của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.
+ 01 Chánh Thư ký
+ 02 Phó Thư ký
+ 01 Thủ quỹ
+ Các Ủy viên Thường trực
+ Các Ủy viên.
Các Trưởng ban chuyên ngành theo yêu cầu, có thể thành lập một Ban không quá 09 thành viên, do Thường trực Ban Trị sự quyết định chuẩn y.
6. Trình tự thủ tục cơ cấu nhân sự:
a. Việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện do Tiểu ban nhân sự Đại hội Phật giáo cấp huyện thực hiện, được tiến hành dân chủ, công khai tại phiên họp do Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện đương nhiệm triệu tập. Thành phần nhân sự dự kiến phải có đầy đủ các Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử đại diện cho các Hệ phái thành viên GHPGVN tại địa phương;
b. Danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện phải được đệ trình Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh thẩm tường;
c. Tiến hành hiệp thương với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Huyện.
 
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:
            1. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Thường trực BTS GHPGVN cấp tỉnh:
            - Thành lập Ban Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện.
            - Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện chuẩn bị công tác tổ chức bằng một văn bản hành chánh:
            + Hướng dẫn việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện;
            + Ấn định thời gian cụ thể tổ chức Đại hội cho từng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
            + Ấn định số lượng nhân sự Ban Trị sự, Thường trực Ban Trị sự theo phần 3, 4 của Thông tư này đối với từng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
            + Ấn định số lượng Đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo cấp huyện;
            + Theo từng đặc thù của địa phương, quy hoạch dự nguồn nhân sự kế thừa sẽ ấn định tỷ lệ phần trăm Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử tham gia Ban Trị sự.
            + Chọn một quận, huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội điểm để các địa phương khác trong tỉnh, thành rút kinh nghiệm.
            2. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện:
            - Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện tổ chức phiên họp mở rộng để thảo luận và chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Thành lập Ban Tổ chức Đại hội.
-     Ban Tổ chức Đại hội gồm có: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban nội dung, Tiểu ban hậu cần và các Tiểu ban khác có liên quan để phục vụ Đại hội.
- Tiểu Ban Nhân sự làm nhiệm vụ: Nghiên cứu và đề xuất nhân sự dự kiến được cơ cấu vào Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện để Đại hội suy cử theo hướng dẫn tại phần 2, 3, 4 của Thông tư này.
            - Tiểu Ban Nội dung làm nhiệm vụ: Dự thảo Nội quy, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức, dự thảo diễn văn khai mạc và bế mạc Đại hội; dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ cũ và chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới; dự thảo tuyên bố mãn nhiệm kỳ và phát biểu nhận nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới; dự thảo Nghị quyết đại hội; nội dung tuyên truyền Đại hội.
          - Tiểu ban hậu cần: dự toán kinh phí tổ chức Đại hội, trang trí hội trường, địa điểm tổ chức, bố trí sinh hoạt và ăn nghỉ cho đại biểu…
            - Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, Ban Tổ chức Đại hội thường xuyên nhóm họp để rà soát, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác Đại hội cấp tỉnh đối với những vấn đề phát sinh, vướng mắc.
            3. Trình tự thủ tục tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện:
-  Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có văn bản chính thức đăng ký tổ chức Đại hội với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh (theo mẫu do Trung ương GHPGVN ban hành);
- Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có văn bản chính thức đăng ký tổ chức Đại hội với Ủy ban Nhân dân huyện theo điều 27 Mục 3 chương IV Nghị định 92/2012/NĐ-CP (theo mẫu Thông tư 01/2013/TT.BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành).
            - Hồ sơ gồm có:
+    Văn bản đăng ký tổ chức Đại hội với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, UBND huyện;
+    Trong văn bản đăng ký, nêu rõ chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội; dự kiến thành phần nhân sự và số lượng đại biểu tham dự;
+    Gởi kèm theo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ cũ, chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới.
IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:
1.   Chủ đề Đại hội: "Ổn định – Kế thừa – Phát triển”
2.   Chương trình Đại hội:
-        Niệm Phật cầu gia bị.
-        Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.
-        Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.
-        Diễn văn khai mạc Đại hội.
-        Tặng hoa chúc mừng.
-        Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ cũ.
-        Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021.
-        Tham luận (nếu có).
-        Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ cũ tuyên bố mãn nhiệm.
-        Giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.
-        Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh lấy ý kiến đại biểu suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Đại hội nhất trí suy cử bằng cách vỗ tay hoặc niệm Phật).
-        Tân Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.
-        Tặng quà lưu niệm.
-        Phát biểu của Cơ quan Nhà nước cấp huyện.
-        Đạo từ của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.
-        Nghị quyết Đại hội.
-        Diễn văn bế mạc, cảm tạ của Ban tổ chức và hồi hướng.
 
3.      Hình thức tổ chức Đại hội:
a. Trang trí trong Hội trường:
                - Biểu ngữ treo phía mặt tiền và phía trên lễ đài:
ĐẠO PHÁP – DÂN TỘC – CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.
                - Lễ đài:
                        + Tượng Phật ở chính giữa;
+ Hai bên:
*  Phía bên tay phải (từ trên nhìn xuống): tượng Bác Hồ và cờ Tổ quốc;
*  Phía bên tay trái (từ trên nhìn xuống): Pano Đại hội và cờ Phật giáo
+ Pano Đại hội:
           GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN………..
   ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO LẦN THỨ……
NHIỆM KỲ 2016 – 2021
……………, ngày …….tháng ……năm 2016
                                    + Pano hai bên phía trước mặt tiền lễ đài:
* Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời là sự kết tinh trí huệ, là nguyện vọng chân chính của Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử các tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo trong cả nước, là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam. (Trích Lời nói đầu Hiến chương GHPGVN)
* Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo phương châm "Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, trên cơ sở kính ngưỡng, phụng hành Giáo pháp, Giới luật Phật chế và tuân thủ pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. (Trích Lời nói đầu Hiến chương GHPGVN)
b. Trang trí bên ngoài Hội trường:    
- Trước cửa Hội trường: CHÀO MỪNG QUÝ ĐẠI BIỂU….
- Trước cổng Hội trường:
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO HUYỆN...……
LẦN THỨ …... NHIỆM KỲ 2016 - 2021
+ Trước cổng Hội trường treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo:  Cờ Tổ quốc bên tay trái, cờ Phật giáo bên tay phải (tính từ ngoài nhìn vào).
+ Dọc theo hàng rào tại địa điểm tổ chức Đại hội có thể treo cờ Phật giáo nhỏ, hoặc trang trí khác tùy theo điều kiện thực tế của địa điểm tổ chức.
c. Trang trí tại Tự viện: biểu ngữ, cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo:
- Biểu ngữ treo tại cổng Tự viện:
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO HUYỆN ……………
                     LẦN THỨ …… NHIỆM KỲ 2016 - 2021
- Cờ Tổ quốc bên tay trái (từ ngoài nhìn vào).
- Cờ Phật giáo bên tay phải (từ ngoài nhìn vào).
            Vì sự trang nghiêm Giáo hội, thành công viên mãn Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự rất mong Quý Ban thực hiện theo tinh thần Thông tư này.
            Kính chúc Quý Ban thành tựu các Phật sự, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường./.
 
Nơi nhận:
- Như trên
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- UBND, UBMTTQVN, BTG
  tỉnh, thành phố "để hỗ trợ”
Lưu VP.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
 
(đã ký)

 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 
 Biểu Mẫu Đăng Ký Tổ Chức Đại Hội Cấp Huyện:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HUYỆN ………………

 
 
BAN TRỊ SỰ
 
Số :               /CV. BTS
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

….., ngày … tháng …….. năm ……….

 

 
 
ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
PHẬT GIÁO ……………..LẦN THỨ……….
NHIỆM KỲ2016 – 2021
 
 
                        Kính gởi: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ……………….
 
- Căn cứ điều 37, 38, 39 chương VII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;
- Căn cứ điều 51 chương VIII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;
- Căn cứ điều 18 chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;
- Căn cứ điều 27 Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính;
- Căn cứ điều 1, 2, 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 282/NQ. HĐTS ngày 23/7/2015 của Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
- Căn cứ Thông tư số 292/TT. HĐTS ngày 01/8/2015 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.
            Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện ……………… đăng ký tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần …….. Nhiệm kỳ 2016 – 2021:
-         Thời gian tổ chức: ……………….
-         Địa điểm tổ chức: ……………….
-         Dự kiến thành phần tham dự: ………………….
-         Dự kiến số lượng Đại biểu tham dự: ………………..
Đính kèm chương trình Đại hội, báo cáo tổng kết, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Trân trọng kính chào./.
 
Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu. 
TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
HUYỆN ……………
TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
……………………………..

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu