GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

LONG ĐIỀN - BÀ RỊA VŨNG TÀU

Cập nhật lúc 22:08:08 12-10-2016 (GMT+7) Lượt xem:3131

NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO HUYỆN LONG ĐIỀN Nhiệm kỳ 2016 - 2021

 
       
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
------------------
SỐ: 383 /QĐ/BTS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 9 năm 2016
 
 

                                

 


QUYẾT ĐỊNH
V/v Chuẩn y thành phần nhân sự 
Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền, nhiệm kỳ 2016 - 2021  
 BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU


- Căn cứ điều 37, 38, 39 chương VII; điều 51 chương VIII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;
- Căn cứ điều 18 chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;
- Căn cứ điều 27 Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ;
- Căn cứ điều 1, 2, 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Căn cứ Quyết định số 394/QĐ.HĐTS ngày 08/9/2012 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bà Rịa-Vũng Tàu, Nhiệm kỳ V (2012 - 2017);
- Xét Tờ trình số 01/TTr-BTS ngày 16/9/2016 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


QUYẾT ĐỊNH


ĐIỀU 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền, nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm 25 thành viên (theo danh sách đính kèm).
ĐIỀU 2: Chánh, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền và các vị có tên tại Điều 1 chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định này. 
 ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
       
 
Nơi nhận:
- Như điều 2
                “Để thực hiện”
- BTT Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, SNV-BTG,
Sở Công an tỉnh BR-VT;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, PNV,
Công an huyện Long Điền
“Để biết”
- Lưu VP/BTS
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
 
Đã ký
 
Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
       
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
-------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
 
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 9 năm 2016
 
 

                                
 
                                
 
DANH SÁCH
Thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền
Nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Theo Quyết định số: 383/QĐ/BTS ngày 29/9/2016
 
            I. BAN CHỨNG MINH:
                        1. Hòa thượng Thích Bửu Minh
                        2. Thượng tọa Thích Tịnh Viên
                        3. Thượng tọa Thích Định Minh
                       
            II. BAN THƯỜNG TRỰC:
 
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH
1 Trưởng Ban TT. Thích Minh Thành
2 Phó Ban Thường trực, kiêm Trưởng Ban Kiểm soát ĐĐ. Thích Tâm Pháp
3 Phó Ban, kiêm Chánh Thư Ký ĐĐ. Thích Thật Minh
4 Phó Ban, kiêm Trưởng Phân Ban Ni giới SC. Thích nữ Diệu Hoàng
5 Chánh Thư ký ĐĐ. Thích Phước Nghiêm
6 Trưởng Ban Pháp chế ĐĐ. Thích Giác Khải
7 Phó Thư ký SC. Thích nữ Hạnh Thiện
8 Thủ quỹ SC. Thích nữ Phương Minh
9 Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni ĐĐ. Thích Nguyên Tâm
10 Trưởng Ban Hoằng pháp ĐĐ. Thích Nhựt Trường
11 Trưởng Ban Nghi lễ ĐĐ. Thích Thiện Phước
12 Trưởng Ban Văn hóa NS. Thích nữ Tâm Huệ
13 Trưởng Ban Kinh tế - Tài chánh SC. Thích nữ Thông Pháp
14 Trưởng Ban Từ thiện - Xã hội SC. Thích nữ Diệu Lành
15 Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông SC. Thích nữ Thanh Thảo
16            Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử                                            SC. Thích nữ Thuần Liên
 III. ỦY VIÊN:
17 Ủy viên ĐĐ. Thích Nhựt Thành
18 Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Phẩm
19 Ủy viên ĐĐ. Thích Nhựt Tín
20 Ủy viên ĐĐ. Thích Thông Ngộ
21 Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Khải
22 Ủy viên SC. Thích nữ Diệu Lý
22 Ủy viên SC. Thích nữ Thuần Liên
23 Ủy viên SC. Thích nữ Như Minh
24 Ủy viên SC. Thích nữ Minh Liên
25 Ủy viên Cư sĩ Nguyễn Ngọc Tý
                       
Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền nhiệm kỳ VI (2016 - 2021) có:
+ 03 Thành viên Ban Chứng minh
+ 25 Ủy viên Ban Trị sự chính thức (15 Ủy viên Ban Thường trực)      
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
 
Đã ký
 
Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN 
   
 
                                       
                       
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu